ประชุมประจำปี 2561 สวทช.ภาคเหนือ

ประชุมประจำปี 2561 สวทช.ภาคเหนือ