ประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562

ประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 (สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย) (งานจริง 19 - 23 มิถุนายน 2562)