lanna Expo 2019

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง ขอเชิญชวนร่วมงาน LANNA EXPO 2019  ภายในงานพบกับ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว, กิจกรรมด้านสุขภาพ สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป, งานหัตถกรรม, การศึกษา อาหารและเครื่องดื่ม การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

Continue reading

การประกอบพิธีไหว้ครู และเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

การประกอบพิธีไหว้ครู และเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 (ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33)

Continue reading

RMUTCON 2019

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง มีภาระกิจร่วมกันตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพุทธศักราช 2548 ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยตระหนักถึงความสำคัญของการนำองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันกับนานาประเทศ ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจและภารกิจร่วมกันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง จึงมีการจัดงานประชุมวิชาการร่วมกันในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั้ง 9 แห่ง โดยหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นเวทีในการแปลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สู่สังคมภายนอก ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

ประเภทของการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ แบ่งเป็น 3 ส่วน

1)   การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ผู้นำเสนอ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา)

-    การนำเสนอในภาคบรรยาย (Oral presentation)

-    การนำเสนอในภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)

หมายเหตุในระดับนานาชาติ จะให้ทางคณะเป็นผู้จัดงานร่วมโดยจัดเป็น special topic

2)   การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

-    การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับบุคคลทั่วไป

-    การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับอุดมศึกษา

3) นิทรรศการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่ง และหน่วยงานภาคี)

 

Continue reading

การประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กาประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

Continue reading